வியாழன், 11 ஜூலை, 2013

குர் ஆன் கூறும் குற்றவியல் சட்டங்கள்

மனிதன் ஏன் படைக்கப்பட்டான்?

cmn saleem

cmn saleem

cmn saleem

cmn saleem